ARTIKEL 1 – VOORWERP

Vergucht Hydraulics stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres : www.verguchthydraulics.be, (hierna de « Site »), de wjize waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Vergucht Hydraulics.

De term « Gebruiker » verwijst naar elke gebruiker, of het ne een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site comminiceert.

Als zodanig, Vergucht Hydraulics bepaalt alle technische, juridische en organisatorisch middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. Vergucht Hydraulics verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoongegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet.

Vergucht Hydraulics is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoongegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de « onderaannemer »).

ARTIKEL 2 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de openbaarmaking van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Vergucht Hydraulics, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van Vergucht Hydraulics opreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

ARTIKEL 3 – PERSOONSGEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERWERKT

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, dat Vergucht Hydraulics verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid, de volgende persoonsgegevens : naam, adres, e-mailadres, Internet Protocol (IP) -adres van uw computer, creditcardgegevens

ARTIKEL 4 – TOESTEMMING

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegevens door de positieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in hypertext link heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Vergucht Hydraulics. Elke overeenkomst die Vergucht Hydraulics en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamel en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door Vergucht Hydraulics, voor de hierboven vermelde doeleinden.

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet. De Gebruiker heeft het recht om zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.
De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht par e-mail te sturen naar het volgende adres : info@verguchthydraulics.be.

ARTIKEL 5 – ONTVANGERS VAN GEGEVENS EN OPENBAARMAKING AAN DERDEN

Persoongegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, ondernaamnemers of leveranciers van Vergucht Hydraulics die adequate garanties bieden voor de beveiliging van de gegevens en die samenwerken met Vergucht Hydraulics bij het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Vergucht Hydraulics, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Vergucht Hydraulics zorgt ervoor dat zij gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

ARTIKEL 6 – LEEFTIJD VAN TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om elke afhankelijke minderjarige deze Site te laten gebruiken.

ARTIKEL 7 – WIJZIIGING VAN HET PRIVACYBELEID

Vergucht Hydraulics behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per e-mail worden gestuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

CONTACT

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op de volgende adres : info@verguchthydraulics.be

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen